RU
RU
CN
AR
EN
PL
Law Office Lex Lider Wrocław
Foreigners have also rights.
Remuneration

Tiền công

Chúng tôi biết là không chỉ chất lượng mà cả giá thành của dịch vụ cũng có ảnh hưởng tới mức hài lòng của Khách hàng. Thông điệp của Văn phòng Pháp luật LEX LIDER là cần phải bảo đảm được những nhu cầu và điều mong đợi riêng biệt của các Khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi hiểu là việc xác định minh bạch rõ ràng những khoản tiền chi phí trước khi ký hợp đồng dịch vụ pháp lý, làm sao cho các vấn đề thanh toán tài chính không làm cho Khách hàng phải ngạc nhiên trong mọi thời điểm của vụ việc.

Tùy theo các nhu cầu công việc cụ thể, giới hạn các hoạt động đã làm, mức phỏng đoán là cần phải tốn kém bao nhiêu sức lực của cả đội ngũ nhân viên và tùy theo tính phức tạp của công việc được giao, các dịch vụ khác nhau thường được chúng tôi đưa ra những cách thanh toán khác nhau.